Charakteristika

MŠ slouží ke vzdělávání dětí – přednostně zaměstnanců Městské nemocnice Městce Králové. Tím přispívá k lepšímu slaďování profesního a rodinného života. Při nenaplnění kapacity těmito dětmi je samozřejmě možné přijmout i děti jiných zaměstnavatelů. Zřizovatelem byla stanovena následující kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání: přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců Městské nemocnice Městec Králové a.s., dále pak jsou děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší s trvalým bydlištěm v Městci Králové a následně děti seřazené podle věku bez trvalého bydliště v Městci Králové, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Spolu s rodinou

Filosofií naší školy je vytvořit MŠ, která bude doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni každému dítěti pomáhat zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Právě proto navazujeme na oboustrannou spolupráci s rodiči, a to nejen při pravidelném setkávání při každodenním předávání dětí, ale také při různých společných činnostech a aktivitách, jako jsou například tematické projekty, sportovní aktivity a zajímavé výlety. Rodiče se budeme snažit vést k tomu, aby své děti vychovávali ve smyslu zdravého životního stylu.

Radost především

Při pobytu dětí v MŠ chceme dětem umožnit prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře. V průběhu roku jim tedy nabízíme širokou škálu podnětů a činností tak, aby všechny měly možnost vybrat si z nabídky témata jim blízká, pocítit radost i uspokojení ze svých úspěchů, čímž se naučí budovat si zdravé sebevědomí.

Hurá do školy…

Spolupracujeme také se základní školou. Nenásilnou formou v podobě společných aktivit se tak děti připravují na plynulý a bezproblémový vstup do základní školy.