Nejčastější otázky

 • K docházce do MŠ U Ježka jsou přijímány přednostně děti od 3 let.
 • Děti mladší 3 let jsou přijímány v případě, že zvládají základní sebeobsluhu, nejdříve však od 2 let.
 • Rodiče jsou povinni předem nahlásit známou nepřítomnost dítěte.
 • Není-li nepřítomnost rodičům předem známa, omluví dítě neprodleně.
 • V případě výskytu infekčního onemocnění v rodině rodiče nahlásí veškeré skutečnosti.
Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.
Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro předávání dítěte pedagogickým pracovnicím a jeho přebíráním formou písemného pověření. Formulář k pověření je k dispozici u učitelky ve třídě. Zákonný zástupce vždy sdělí MŠ aktuální telefonní kontakt na sebe a pověřenou osobu.
Procesu adaptace je věnován celý první měsíc školního roku, na nové prostředí a kolektiv si zvykají nejen děti zcela nové, ale také ostatní po prázdninách, kdy školce mohly odvyknout. Spřátelení se školkou je ze strany pedagogických pracovnic vnímáno jako zásadní krok k úspěchu v dalších měsících a letech, proto mu věnují mimořádnou péči. V začátcích přiměřeně pomáhají dětem se samoobsluhou, hygienou a poznáním nového prostředí.
Pokud je to možné a nenarušuje to denní režim dětí, lze si dítě po dohodě s pedagogickou pracovnicí vyzvednout i během dne (s respektem k času odpočinku po obědě do cca 14.10). Jinak platí standardní možnost vyzvednutí po obědě (12.15 až 12.30) nebo odpoledne mezi 14.30 až 16.00.
 • tepláky, trika (popř. jiné pohodlné oblečení pro pobyt v prostorách MŠ), pyžamo
 • oblečení dle ročního období a konkrétních povětrnostních podmínek pro pobyt venku
 • náhradní spodní prádlo a oblečení
 • Pro dítě, které dosáhne v době od počátku školního roku do 31. srpna stávajícího roku věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné školní docházky v pracovních dnech v době od 8.00 do 12.00 hodin.
 • Nepřítomnost dětí, pro které je vzdělávání povinné, je nutno včas omluvit. V případě nenadálé nepřítomnosti rodiče dítě omlouvají tentýž den osobně, telefonicky, emailem, SMS. Ihned po návratu je důvod nepřítomnosti zaznamenán do omluvného listu dítěte, který je vložen do třídní knihy. Tuto nepřítomnost omlouvají rodiče, pouze v případě podezření na neomluvenou absenci je vyžadováno potvrzení lékaře.