Pravěká tlupa

Ve dnech od 6. až 17. 9. 2021 bylo umožněno zastupující učitelce Adéle Petrovické realizovat projekt „Pravěká tlupa“, který si připravila v rámci svého bakalářského studia
na Univerzitě Hradec Králové.

Vzhledem k tomu, že podle školního vzdělávacího plánu v tuto dobu byla plánovaná povinná témata: „Moje rodina“ a „Já a moji kamarádi“, bylo tento projekt možné do výuky zařadit.
Během těchto deseti dnů si děti pod vedením Adély Petrovické vybudovaly pravěké obydlí, nasbíraly lesní plodiny, při pohybové hře ulovily mamuta, vytvořily keramické šperky, vyzkoušely jeskynní malby, vyrobily kamenné nástroje a zbraně, obdělaly zemědělskou půdu, společně s rodiči za domácí úkol pozorovaly noční oblohu a také nacvičily pravěký tanec.
S výsledky svého snažení seznámily děti rodiče na zábavném odpoledni na závěr projektu. Nejenom že rodičům předvedly pravěký tanec, zarecitovaly básničku o životě v pravěku, ale také vše, co si samy vyzkoušely, se pokusily rodiče naučit. Lovil se mamut (hod šípem a šiškou na cíl), zdobila se látka přírodninami, vyráběly se pravěké nástroje i keramické šperky a misky.
Účast rodičů byla velká a patří jim za to velký dík! Reakce na „pravěké odpoledne“ byly velice pozitivní a my nějakou akci v podobném duchu ještě připravíme.

Bc. Olga Eliášová, učitelka